Kategori: Pensjon

Hva vet du om pensjon, egentlig? Det du ikke vet,har du vondt av.

Hva vet du om pensjon, egentlig? Det du ikke vet,har du vondt av.

Som karriererådgiver i Karriereakademiet blir vi ofte spurt om tips til lønnsforhandlinger. Alt for få har fokus på andre ytelser, som for eksempel pensjon og forsikringer dekket av arbeidsgiver. Blant annet er det viktig å sjekke hva slags pensjonsavtaler som tilbys og hvilken prosentsats utover minimumskravet på 2% av lønnen som arbeidsgiver setter på din pensjonskonto. Hva betyr det for deg at pensjonssystemet i privat sektor i Norge blir nytt fra 01.01.2021? Da innføres Egen pensjonskonto. Det er lagt opp til at den enkelte i stor grad må ta individuelle valg som påvirker egen pensjonstilværelse. Kvalifiserte valg krever oppdatert kunnskap. Mange opplever at pensjon og forsikring er vanskelig og at de ikke er kvalifisert til å ta gode valg.

God nøytral informasjon og uavhengig rådgivning skaper verdier både for arbeidsgivere og ansatte. Uavhengige rådgivere som ikke har salg av egne produkter som skjult agenda er gull verd. Helene Miller, uavhengig rådgiver innen pensjon og forsikring, gir her en kort innføring i hva som er nytt.

  Rådgiver Helene Miller

Bakgrunn
Stortinget vedtok i 2018 en pensjonsreform som skal gi ansatte større styringsrett over egen arbeidsgiverfinansiert pensjonssparing i privat sektor. Målet med omleggingen er mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler, lavere kostnader, mer pensjon for pengene og bedre oversikt.

Vi har hatt innskuddspensjon i Norge i 20 år. Arbeidstakere har fått utstedt et pensjonskapitalbevis med opptjent pensjonskapital når de har sluttet hos arbeidsgiver med innskuddspensjon. Mange arbeidstakere har mange pensjonskapitalbevis hos flere pensjonsleverandører. Det belastes kostnader for hvert pensjonskapitalbevis, disse er til dels høye og forringer verdien av pensjonskapitalbevisene. Mange pensjonskapitalbevis hos flere leverandører har ført til manglende oversikt over egen pensjonsopptjening.

Hva skjer i 2021?
Egen pensjonskonto trer i kraft fra januar 2021. 1,5 millioner arbeidstakere vil få samlet sin pensjon på én konto og få bedre oversikt og mer pensjon for hver spart krone.

Egen pensjonskonto vil gjelde for arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Egen pensjonskonto inkluderer ikke ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og individuell pensjonssparing.

I 2021 vil det bli opprettet Egen pensjonskonto for alle medlemmer i norske innskuddsbaserte pensjonsavtaler hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiver benytter. Opptjent pensjonskapital fra gjeldende pensjonsordning hos arbeidsgiver blir overført den nye kontoen. Alle pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere flyttes til pensjonskontoen hos nåværende pensjonsleverandør.

For pensjonskapitalbevisene belastes det i dag forvaltnings- og administrasjonskostnader. Med Egen pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene samles i nåværende arbeidsgivers pensjonsavtale med de forvaltnings- og administrasjonskostnader som arbeidsgiver har forhandlet frem. Arbeidsgiver vil dekke administrasjonskostnadene samt forvaltningskostnadene knyttet til den delen av sparingen som arbeidsgiver betaler. Den ansatte dekker selv forvaltningskostnadene for pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere.

Samling av pensjonskapitalbevis i Egen pensjonskonto gir reduserte kostnader for den ansatte. Administrasjonskostnadene dekkes av arbeidsgiver og forvaltningskostnadene vil kunne bli lavere siden pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) blir forvaltet til den prisen som arbeidsgiver har fremforhandlet. Lavere kostnader betyr mer pensjonskapital og høyere utbetalt pensjon.

Nye valgmuligheter for arbeidstakere
Arbeidstakere som ikke ønsker at tidligere opptjente pensjonsmidler skal samles på Egen pensjonskonto, vil få mulighet til å reservere seg mot dette. Reservasjonsperioden er 1.februar til 1. mai 2021. Det vil også være mulighet for å samle tidligere pensjonssparing på Egen pensjonskonto før denne perioden har utløpt.

Egen pensjonskonto behøver ikke forvaltes av den leverandøren arbeidsgiver har valgt for pensjonsavtalen. Den ansatte vil få rett til å flytte hele eller deler av pensjonskapitalen til selvvalgt pensjonsforvalter.

Hva må de ansatte gjøre?
Ansatte trenger ikke gjøre noe før loven trer i kraft. Valg av overføring av pensjonskapital kan gjøres fra 1. februar 2021. For de som ikke gjør noen valg, samles pensjonskapitalbevisene automatisk på egen pensjonskonto etter 1. mai 2021.

Arbeidstakerne vil få muligheten til å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver benytter.

Investeringsprofilen man har på innskuddspensjonen hos nåværende arbeidsgiver vil gjelde for Egen pensjonskonto såfremt man ikke foretar nytt investeringsvalg.

Informasjon
Alle arbeidstakere med innskuddspensjon vil i løpet av høsten 2020 få et informasjonsbrev om Egen pensjonskonto fra Finans Norge. I tillegg vil de motta nærmere informasjon fra arbeidsgiver og/eller arbeidsgivers pensjonsleverandør.

I februar 2021 vil arbeidstakere få brev fra arbeidsgivers pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som automatisk vil bli overført til Egen pensjonskonto og hvilke valgmuligheter som foreligger.

Hva må arbeidsgivere gjøre?
Arbeidsgivere vil få en spesiell informasjonsplikt i forbindelse med innføring av Egen pensjonskonto. De ansatte skal ha informasjon om rettigheter, muligheter og konsekvenser ved Egen pensjonskonto, passiv aksept og selvvalgt leverandør.

Når Egen pensjonskonto innføres oppheves dagens krav om minst 12 måneders medlemstid for å få rett på pensjonskapitalbevis ved utmelding. Opptjent pensjonskapital ved korte ansettelsesforhold vil således ikke lenger bli tilbakeført bedriften. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil få utstedt pensjonskapitalbevis uavhengig av ansettelsestid.

Vil du ha personlig rådgivning av Helene Miller, finner du kontaktinformasjon her: https://karriereakademiet.com/pensjonssparing/

Her finner du mer informasjon om pensjon:
www.nav.no
• Folketrygdsopptjening
• Opptjente pensjonsrettigheter
• AFP
• Pensjonskalkulator
www.norskpensjon.no
• Bedriftens pensjonsordning
• Folketrygdsopptjening
• Opptjente pensjonsrettigheter
• Pensjonskalkulator

PENSJON OG FORSIKRING: STØRRE VERDI ENN DU TROR!

PENSJON OG FORSIKRING: STØRRE VERDI ENN DU TROR!

Når du skal inngå avtale med ny arbeidsgiver er det mange ting du må vurdere. I tillegg til åpenbare elementer som arbeidsoppgaver og lønn er det viktig å få oversikt over hvilke ansattgoder som tilbys, og da spesielt pensjon og forsikring. Verdien på disse ordningene varierer stort fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Det er en fordel at du får nøytrale råd når du vurderer disse spørsmålene.

Vår samarbeidspartner Helene Miller er autorisert forsikringsmegler og har mange års erfaring fra forsikringsbransjen. Hun er nå selvstendig rådgiver uten binding til enkeltprodukter eller selskaper. Her gir hun deg nyttig informasjon om pensjon og forsikring, inkludert noen sjekkpunkter du bør se over før du inngår en ansettelsesavtale.

 

Artikkelforfatter Helene Miller

Sparing til alderspensjon

Alle som har inntekt og betaler skatt i Norge opptjener alderspensjon fra Folketrygden. Enkelt forklart er dette en sparekonto hvor det spares 18,1% av lønn opp til ca. 710 000 kr (7,1G) for hvert år vi jobber. I tillegg er vi som arbeidstakere omfattet av en eller annen form for tjenestepensjon – offentlig eller privat – avhengig av hvilke avtaler arbeidsgiver har og hvilken sektor vi jobber i.

Ved ansettelse i privat sektor er sannsynligheten stor for at du blir omfattet av en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning som har følgende hovedtrekk:

  • Det opprettes en pensjonskonto for deg med årlig sparing (innskudd) i % av pensjonsgrunnlaget (lønn)
  • Din pensjonskapital er summen av alle innskudd + avkastning
  • Årlig utbetalt pensjon blir din pensjonskapital delt på antall års utbetaling

Følgende forhold avgjør størrelsen på pensjonskontoen din og den årlige pensjonsutbetalingen:

 

Innskuddssatsene

Jo høyere innskuddssatser arbeidsgiver tilbyr, jo mer spares til pensjonskontoen. Loven krever minimum 2% sparing av pensjonsgrunnlag mellom ca. 100 000 kr og ca. 1 200 000 kr (1G og 12G). Det er altså ikke lovpålagt å ha sparing fra første krone du tjener. Arbeidsgivere kan imidlertid tilby høyere satser, og maksimale innskuddssatser er:

7% av lønn inntil 7,1G – man kan altså ha sparing fra første krone

25,1% av lønn mellom 7,1 og 12G – dette er for å kompensere for at vi ikke har sparing i folketrygden for lønn over 7,1G

Det er verdt å notere seg at innskuddssatsene må være like for alle ansatte i foretaket, og at du derfor ikke kan forhandle deg frem til høyere satser.

Hvilke innskuddssatser gjelder hos din nye arbeidsgiver?

Gjelder sparing til alderspensjon fra første krone?

Ta verdien av denne sparingen med i din vurdering av jobbtilbudet.

 

Lønn

Jo høyere lønn du får, jo mer spares på pensjonskontoen. Lønnstilbudet fra din nye arbeidsgiver påvirker hva du vil få i alderspensjon, både fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Deltidsstilling gir lavere lønn og lavere pensjonsopptjening. Det skal tas hensyn til deltidsprosent ved beregning av innskudd til pensjonsordningen. Lønn og faste tillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Overtidsbetaling og andre variable tillegg må ikke inkluderes i pensjonsgrunnlaget.

Vær tydelig på dine forventninger til lønn og stillingsprosent.

Sjekk at faste tillegg tas inn i pensjonsgrunnlaget.

 

Arbeidsforholdets varighet

Jo lengre du står i arbeid, jo mer spares på pensjonskontoen. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som er eldre enn 20 år og har 20% stilling eller mer. Du har rett til oppspart kapital ved fratredelse etter minst ett år.

Vær oppmerksom på arbeidsforholdets varighet.

Blir du meldt inn i pensjonsordningen hos ny arbeidsgiver fra første dag?

 

Avkastning

Jo høyere samlet avkastning du oppnår, jo mer står på pensjonskontoen når pensjonsutbetalingene begynner. De fleste arbeidsgivere tilbyr sine ansatte ulike investeringsvalg i pensjonsordningen. Det vil normalt si at du selv kan styre blant annet hvor stor andel aksjer du vil ha i din pensjonskonto.

Hvilke investeringsvalg tilbyr arbeidsgiver?

Engasjer deg og velg forvaltning som passer din alder (sparehorisont) og holdning til risiko (andel aksjer).

 

Avtalefestet pensjon – AFP

I offentlig sektor gjelder offentlig AFP. Det innføres ny offentlig AFP fra 2020 for alle som er født etter 1963. Dette er en livsvarig tilleggspensjon som utbetales tidligst fra fylte 62 år og senest fra fylte 70 år. Denne kan kombineres med annen inntekt.

I privat sektor gjelder privat AFP. Alle har opptjening, men det er svært strenge vilkår knyttet til hvem som får rett til å få utbetaling av AFP. Hovedregelen er at man ved fylte 62 år må ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en bedrift med tariffavtale og AFP i 7 av de siste 9 årene.

Blir du omfattet av tariffavtale og AFP hos ny arbeidsgiver?

 

Sykdom og uførhet

Dersom du skulle bli syk vil du motta sykelønn i ett år. NAV dekker sykelønn med inntil 6G (p.t. kr 599 148). Mange arbeidsgivere dekker sykelønn for eventuell lønn som overstiger 6G.

Ved varig uførhet kan man ha rett til utbetaling av engangserstatning fra arbeidsgivers forsikringsavtaler. Ved uførhet som skyldes skade eller sykdom i arbeid kan det utbetales en erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikring. Mange arbeidsgivere tilbyr utvidet personalforsikring med annen sykdomsforsikring og/eller ulykkesforsikring som kan gi erstatning ved varig uførhet.

Betaler arbeidsgiver full lønn ved sykdom?

Har arbeidsgiver tilknyttet uførepensjon til pensjonsordningen?

Hvilke forsikringer ved uførhet tilbys hos ny arbeidsgiver?

 

Dødsfall

Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til utbetaling fra arbeidsgivers forsikringsavtaler. Ved dødsfall som skyldes skade eller sykdom i arbeid kan det utbetales en erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikring. Mange arbeidsgivere tilbyr gruppelivsforsikring for sine ansatte. Dette er en livsforsikring som utbetaler erstatning ved dødsfall uansett årsak. Forsikringssummen kan være i 1) et antall G, 2) i % av lønn eller 3) en fast sum. Denne trenger ikke være lik for alle ansatte.

Personalforsikringen kan omfatte ulykkesforsikring som utbetaler en engangserstatning ved dødsfall som følge av ulykke. Videre kan det være ektefelle/samboerpensjon og/eller barnepensjon i tilknytning til pensjonsordningen. Saldo fra den innskuddsbaserte pensjonsordningen utbetales til etterlatte ved dødsfall.

Hvilke forsikringssummer gjelder for deg i gruppelivsforsikringen?

Hvilke andre dekninger for dødsfall gjelder hos ny arbeidsgiver?

 

Andre forsikringer og ansattgoder som tilbys arbeidstakere

Noen bedrifter tilbyr reiseforsikring for den ansatte og dennes familie og/eller helseforsikring (behandlingsforsikring) for sine ansatte.

Mange bedrifter tilbyr en rekke andre ansattgoder, som personalrabatter, trening, kantine, firmahytter, sosiale arrangementer, kurs, etterutdanning etc.

Hvilke andre forsikringer tilbyr din nye arbeidsgiver?

Verdien av alle pensjons- og forsikringsordninger samt andre ansattgoder må tas med i vurderingen når du går inn i et nytt ansettelsesforhold.

 

Oppsøk informasjon!

Mange arbeidsgivere tilbyr generell informasjon om pensjon og forsikring til alle ansatte og/eller individuell informasjon til nyansatte eller ansatte som slutter, samt seniorkurs for dem som nærmer seg pensjonsalder. Informasjon om bedriftens pensjons- og forsikringsordninger kan gjøres skriftlig tilgjengelig og/eller i form av informasjonsmøter for de ansatte. Hold deg orientert og oppsøk informasjon selv der det er nødvendig. Nå har du en sjekkliste å forholde deg til, med noe bakgrunnskunnskap.

 

Helene Miller har 25 års erfaring som leder, rådgiver og forsikringsmegler.

Her kan du lese mer om henne, og ta kontakt for rådgivning, kurs og foredrag.

Ønsker du å få tilsendt nye innlegg på e-post en gang i uka?


Jeg samtykker til at Karriereakademiet AS kan sende meg mer informasjon relatert til karriererådgivning og outplacement